Deklaracja dostępności

 RAPORT DOSTĘPNOŚCI 2021

Opublikowano: 31 marca 2020

Gminny Ośrodek Kultury w Pępowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Pępowie.

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31.

Dostępność cyfrowa

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę,
  • może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych),
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • dokumenty będą stopniowo w miarę możliwości modyfikowane, aby spełniały wymogi

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokonano własnego audytu za pomocą narzędzi internetowych online. Większość podstron serwisu spełnia wymagania WCAG, niektóre treści mają niewłaściwy kontrast, a niektóre obrazki nie mają tekstu alternatywnego.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Funkcję koordynatora do spraw jest dostępności jest Barbara Krajka, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 5736 444. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury w Pępowie znajduje się przy ul. Stanisławy Nadstawek 1a, 63-830 Pępowo. Do budynku prowadzą 3 wejścia. Główne wejście zlokalizowane jest od ulicy Stanisławy Nadstawek. Do wszystkich wejść prowadzą schody, przy nich nie znajduje się podjazd dla wózków. Wyłącznie dla pracowników przeznaczone jest drugie wejście, znajdujące się od ulicy Powstańców Wielkopolskich oraz trzecie usytuowane dalej, przy wejściu na cmentarz służące głównie obsłudze technicznej. Pod Gminny Ośrodek Kultury podlega także Gminna Biblioteka Publiczna, do której wejście znajduje się od ulicy Edmunda Bojanowskiego. Do Biblioteki prowadzą schody, przy których nie znajduje się podjazd dla wózków. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i  słabowidzące. Nie ma przycisków wzywających personel. Obiekt posiada zadaszenie nad wejściem chroniące przed opadami. Żadne z wejść nie jest zabezpieczone bramkami. Do części budynku znajdującej się na parterze, w piwnicy i piętrze prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Punkt informacyjny znajduje się na półpiętrze. Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W holu głównym nie wisi tablica wizualna przedstawiająca rozmieszczenie pomieszczeń. W strefie wejściowej znajduje się miejsce do odpoczynku. Posadzka w holu głównym nie jest antypoślizgowa. Przy wejściu do budynku nie znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą skorzystać z tłumacza języka migowego pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia takiej potrzeby.

Informacja dla użytkowników niesłyszących lub słabosłyszących

Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego, należy zgłosić z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem poprzez:

- wysłanie pisma/złożenia wniosku na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Pępowie, ul. Stanisławy Nadstawek 1a, 63-830 Pępowo

- wysłanie e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- skontaktowanie się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej (kontaktowej) na numer telefonu: 65 5736 444

- skontaktowanie się osobiście, zgłaszając się w siedzibie GOK w godzinach pracy: poniedziałek - piątek 8:00 - 21:00